RODO - polityka prywatności Xawer
 

R O D O

Aby zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO zapewnić poufność i ochronę danych osobowych oraz aby osoby fizyczne i podmioty gospodarcze miały kontrolę nad własnymi danymi osobowymi i poczucie pewności prawa i jego stosowania w praktyce informujemy:

 

1/ przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie odbywa się i odbywać się będzie zgodnie z prawem a w szczególności w w.wym. rozporządzeniem zwanym dalej RODO.

2/ dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celach zawierania umów sprzedaży towarów oraz do wypełniania obowiązków prawnych i podatkowych ciążących na naszej firmie (art.6 ust.1 lit. b,c RODO) a wynikających z obowiązujących przepisów skarbowych oraz do niezbędnej ewidencji, obsługi telefonicznej i elektronicznej, korespondencji i przesyłek kurierskich do zainteresowanych podmiotów, do celów płatniczych, prawnych i windykacyjnych.

3/ dane osobowe nie będą udostępniane osobom i firmom trzecim (za wyjątkiem działań dot. pkt-u 2) bez wyraźnej zgody zainteresowanego.

4/ dokumentację księgowo-podatkową prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe mające na względzie przepisy RODO.

5/ dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są naszej firmie w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostęp mają jedynie upoważnieni i przeszkoleni w sprawie RODO pracownicy.

6/ okres przechowywania dokumentów handlowo-podatkowych wynika z przepisów skarbowych i obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokument był wystawiony. Po tym okresie dokumenty handlowe i podatkowe będą niszczone.

7/ dane osobowe w dokumentach elektronicznych chronione są przez systemy antywłamaniowe i antywirusowe, które raz na dobę lub na każde żądanie dostarczają komunikaty o bezpieczeństwie. Systemy te nadzoruje obsługująca nas certyfikowana i zaufana firma.

8/ dane osobowe w naszej firmie nie będą profilowane ani wykorzystywane do badania satysfakcji lub preferencji, oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9/ wszystkie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich lub ograniczenia w ramach obowiązujących przepisów oraz do wniesienia skargi do organów nadzorujących RODO.

10/ wyznaczono osobę odpowiedzialną w naszej firmie za standardy RODO, z którą można się skontaktować telefonicznie 602 374 218 lub mailem: firma@xawer.com.pl we wszelkich sprawach związanych z RODO.

RODO-polityka-prywatnosci-xawer

 

 

 

 

 

CMS Web design - Tworzenie stron www